Štatút

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky v online priestore na www.mytipujeme.sk (ďalej len „štatút“).
Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej aj ako „súťaž“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Petit Press, a.s.
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu v registri: vložka č. 2471/B
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

Role

Administrátor – je osoba poverená Prevádzkovateľom správou stránky www.mytipujeme.sk a systému tipovania (programová časť webu).

Správca Tiketov – je osoba poverená prevádzkovateľom, ktorej Administrátor vytvoril prístup do www.mytipujeme.sk za účelom správy (pridávanie, oprava a mazanie → zápasov a tiketov).

Tipér je každá dospelá osoba, ktorá sa zaregistruje na stránke www.mytipujeme.sk

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je tipovanie futbalových zápasov a súťaženie o hodnotné ceny, ktoré sú uvedené v bode VI.

2. Účelom súťaže je podpora online priestoru regionálnych webov MY.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá od 23.07.2023 do 19.11.2023.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len Tipéri, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke www.mytipujeme.sk – https://mytipujeme.sk/registracia/. Tipéri sa môžu prihlásiť kedykoľvek v priebehu súťaže.

2. Registrácia Tipéra nie je spoplatnená.

3. V prípade, že Tipér nesúhlasí so zaradením do žrebovania o ceny, je povinný toto oznámiť organizátorovi vlastnoručne podpísanou žiadosťou doručenou na adresu sídla: Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra a to najneskôr do 7 dní odo dňa registrácie.

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť Tipéri, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

5. Súťaže sa nemôžu zúčastniť tipéri, ktorí v deň registrácie nedovŕšili 18 rokov.

V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Tipovať môže každý prihlásený Tipér, tipovať budeme 10 až 15 kôl (podľa počtu kôl v danom regióne).

2. Tipovanie prebieha v troch krokoch.:

A: Na hlavnej stránke www.mytipujeme.sk si Tipér vyberie v časti Tikety a výsledky záložku regiónu a v nej si v tabuľke vyberie Tiket.

B: Po zobrazení tiketu klikne na tlačidlá reprezentujúce jeho tip.

C: Následne klikne na tlačidlo Natipovať, čím sa tiket odošle do systému.

3. Zaregistrovať sa stačí len raz cez registráciu a v zadanom maile odkliknúť potvrdenie registrácie. Registrácia vyžaduje len meno, priezvisko, email, heslo, telefonický kontakt a vyjadrenie súhlasu so štatútom súťaže.

4. Následne je možné sa prihlásiť cez tlačidlo PRIHLÁSENIE na hlavnej stránke. Tipér zadá emailovú adresu a heslo, ktoré si zvolil pri registrácii.

5. Heslo môže upravovať len Administrátor a len so súhlasom prevádzkovateľa.
Postup ako tipovať

Tikety

1. Každý tiket je pridelený jednej oblasti/regiónu, obsahuje obvykle 10 zápasov. Každý tiket môžu Tipéri tipovať od jeho zverejnenia až po čas, kedy sa hrá najskorší zápas na tikete. Následne tiket nie je možné tipovať.

2. Každý Tipér môže tipovať jeden, ale aj viac tiketov (tipovať môže aj všetky zverejnené tikety). V každom tikete budú jeho body počítané zvlášť za daný tiket. Každý Tipér môže tipovať aj celoslovenský tiket.

3. Ak Tipér natipuje tiket, nie je ho už možné opravovať a meniť. Čím skôr tiket natipuje, tým kratší má celkový čas tipovania. Čas tipovania sa počíta od zverejnenia tiketu po jeho natipovanie. Ak majú dvaja a viac Tipérov rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí kratší čas tipovania.
Tipovať je možné na každý zápas kliknutím na jedno z tlačidiel:

4. Pokiaľ Tipér neodošle tiket kliknutím na tlačidlo Natipovať, môže svoje tipy meniť. Za tip 1, X alebo 2 má Tipér (ak správne tipne) 2 body, za tip 1X alebo X2 má tipér (ak správne tipne) 1 bod. Ak si tipne neprávne, nezíska žiaden bod za zápas, ale ani sa mu žiaden neodpočíta.

5. Tipér musí natipovať všetky zápasy, t.j. každý zápas na tikete musí mať vybraný tip (Tlačidlo tipu zmení po kliknutí farbu). Následne po odoslaní tiketu už nie je možné tiket meniť, ale kliknutím na odkaz „svoj Tip“ si ho môže pozrieť.

Vyhodnotenie súťaže

1. Na webovej stránke www.mytipujeme.sk bude každý pondelok zverejnené poradie – vyhodnotenie aktuálneho kola a priebežné poradie po každom kole za každý tiket zvlášť.

2. Ak sa nesprávne vyhodnotí zápas, Administrátor opraví výsledok a následne sa nanovo vypočítajú body na tiketoch pre všetkých Tipérov, ktorí tento zápas tipovali.

VI. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú ceny:

Celoslovenská tipovačka
1.cena: Zájazd na ľubovoľný zápas od CK FutbalTour v hodnote 500 eur
2. cena: Wellness pobyt pre dve osoby v Château Gbeľany v hodnote 444 eur
3. cena: Futbalová lopta Ohiyesa (veľkosť 5)
Cena za vernosť: každý, kto natipuje minimálne 10 kôl, bude v hre o cenu za vernosť (zájazd na ľubovoľný zápas od CK FutbalTour v hodnote 200 eur)

Nitra
1.cena: Zájazd na ľubovoľný zápas od CK FutbalTour v hodnote 300 eur
2. cena: Futbalová lopta Ohiyesa (veľkosť 5)
3. cena: Poukaz do siete predajní Intersport v hodnote 30 eur
4. cena: Kniha kontroverzný tréner

Trenčín & Považská Bystrica, Žilina
1.cena: Wellness poukaz pre dve osoby v Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach
2. cena: Futbalová lopta Ohiyesa (veľkosť 5)
3. cena: Poukaz do siete predajní Intersport v hodnote 30 eur
4. cena: Kniha kontroverzný tréner

Ostatné regionálne tipovačky
1. cena: Futbalová lopta Ohiyesa (veľkosť 5)
2. cena: Poukaz do siete predajní Intersport v hodnote 30 eur
3. cena: Kniha kontroverzný tréner

Ceny pre regionálne tikety
1.Individuálne podľa regiónov, doplnené pred začiatkom súťaže na www.mytipujeme.sk v sekcii Ceny.

V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení

VI. Vyhodnotenie a ocenenie

1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

2. Výherca bude zverejnený na webovej stránke www.mytipujeme.sk, na webových stránkach www.myregiony.sme.sk. a v regionálnych novinách MY.

3. Výhercu budeme kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom o výhre a spôsobe doručenia ceny. Odovzdanie ceny bude individuálne po dohode s výhercom.

4. V prípade, že si výherca cenu neprevezme do troch mesiacov od vyhlásenia, nárok na výhru zaniká.

5. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý Tipér poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom k registrácii, aby ho bolo možné v prípade výhry kontaktovať. Ak Tipér na základe svojich tipov získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

3. Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátora https://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti v sekcii Ochrana osobných údajov.

4. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
• Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
• Prenos zo žrebovania výhercu – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa
• Zverejnenie výhercu – právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu
• Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť
5. Rozsah spracúvaných údajov.
• Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, telefonický kontakt,
• Zverejnenie výhercu – účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, obec majiteľa, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
• Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry, na ktoré sa viaže daňové plnenie
• Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 12 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila.
• Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto tipovacej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tipovaciu súťaž.

3. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.

4. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

5. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

V Nitre dňa 27.2.2023